Aktuality

Samoobslužná ČS POLTÁR


ČS BENZINOL Banská Bystrica


Sledujte nás na Instagrame
#techpetrol

ČS EUROFUEL
Vo februári 2018 sme úspešne uviedli do prevádzky ČS EUROFUEL Chocholná okr.Trenčín. Foto v galérii

ČS BENZINOL KRÁSNO nad KYSUCOU
V auguste 2016 sme úspešne uviedli do prevádzky ČS BENZINOL v KRÁSNE nad KYSUCOU. Foto v galérii

ČS PHM FREGAS Veľký Krtíš
V októbri 2017 sme úspešne uviedli do prevádzky ČS FREGAS vo Veľkom Krtíši. Foto v galérii, alebo na Instagrame

ČS PHM JONAGOLD Gbelce
V júni 2017 sme úspešne uviedli do prevádzky ČS JONAGOLD Gbelce okr. Nové Zámky. Foto v galérii.

hr
TECHPETROL s.r.o.
Kukučínova 4245
05801 Poprad, Slovakia

T/F: +421 52 7793 663
Email: mail@techpetrol.sk My status
skype: petervaluch
Servisný telefón
+421 903 661 002
+421 903 221 559

ČS Podolínec

Súťaž \"Natankuj si šťastie\"

Vyhlásenie výsledkov žrebovania hlavných cien spotrebiteľskej súťaže

"Natankuj si šťastie"

žrebovanie sa uskutočnilo 6.12.2012 v notárskej kancelárii JUDr.Igora Čabru v Poprade. Opis notárskej zápisnice bude k nahliadnutiu na ČS.

1. cenu: Tankovanie pohonných hmôt na ČS Podolínec v celkovej hodnote 1500€, vrátane DPH získava

p.Ján Rybák, Číslo dokladu registračnej pokladnice: 01.10.12/00169/1

2. cenu: Tankovanie pohonných hmôt na ČS Podolínec v celkovej hodnote 700€, vrátane DPH získava

p.Varga, Číslo dokladu registračnej pokladnice: 12/00017/1

3. cenu: Tankovanie pohonných hmôt na ČS Podolínec v celkovej hodnote 300€, vrátane DPH získava

p.Michal Dziak, Číslo dokladu registračnej pokladnice: 27.09.12/00250/1

Výhercom gratulujeme

Žiadame výhercov aby sa k výhre bez zbytočného odkladu prihlásili u obsluhy ČS a predložili ku kontrole kópiu dokladu z registračnej pokladnice. Podmienkou priznania výhry je predloženie dokladu z registračnej pokladnice uvedenej na výhernom lístku

V prípade, že sa výhercovia do 5 dní od vyhlásenia výsledkov neprihlásia, alebo nepredložia doklad, budú automaticky zo súťaže vylúčení a bude za výhercu považovaný vylosovaný náhradník.

Odovzdanie výhier sa uskutoční v sobotu 15.12.2012 o 14.00 na ČS v Podolínci

Pravidlá spotrebiteľskej akcie „Natankuj si šťastie!“

Preambula

Pravidlá spotrebiteľskej akcie „Natankuj si šťastie!“ (ďalej len „akcia“) predstavujú jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá akcie tak, aby podmienky tejto akcie boli transparentne určené.

1. Názov spotrebiteľskej akcie:

Natankuj si šťastie!“

2. Vyhlasovateľ a organizátor spotrebiteľskej akcie:

Techpetrol,s.r.o

so sídlom: Kukučínova 4245

IČO: 36 469 688

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel Sro vložka č.12479/P

(ďalej len ako „Organizátor akcie“ alebo „Techpetrol“).

3. Cieľ spotrebiteľskej akcie:

Cieľom spotrebiteľskej akcie „Natankuj si šťastie!“ je podpora predaja motorových palív, ostatného tovaru a služieb na čerpacej stanici Podolínec. (dalej len ČS Podolínec)

4. Spotrebiteľská akcia sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.

5. Termín začatia spotrebiteľskej akcie je 15.06.2012, termín ukončenia spotrebiteľskej akcie je 30.11.2012.

Vydávanie žrebov a okamžitých výhier sa začína v piatok 15.6.2012 o 00.00.00 hod. a končí v piatok 30.11.2012 o 23:59:59 hod.

6. Účasť v akcii:

Akcie sa môže zúčastniť každý zákazník ČS Podolinec - osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá zároveň splní podmienky akcie uvedené v bode 7 (ďalej len „zákazník“). Akcie sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave akcie, prevádzkovateľ čerpacej stanice ani zamestnanci prevádzkovateľa spoločnosti Techpetrol ,s.r.o.

7. Popis akcie: Nákup tovarov

Zákazník získa za každých celých 30,- EUR (vrátane DPH) z celkovej hodnoty svojho nákupu (na jednom pokladničnom bloku) uskutočneného na ČS Podolínec v období od 15. júna 2012 do 30. novembra 2012 žreb. Žreb pozostáva z dvoch častí, oddelených perforáciou. Jedna časť žrebu je stieracia, pričom po zotretí povrchu môže zákazník získať priamo pri pokladni jednu z okamžitých výhier. Po zotretí stieracej časti žrebu nájde zákazník buď oznam o tom, že tento žreb nevyhráva alebo informáciu o konkrétnom type okamžitej výhry, ktorú si zákazník bude môcť uplatniť okamžite alebo pri ďalšom nákupe , najneskôr však do 30.11.2012. Pri uplatnení nároku na okamžitú výhru bude zákazníkovi časť žrebu s uvedenou okamžitou výhrou odobratá a zamestnancom spol. Techpetrol priložená ako doklad k zaplatenému pokladničnému bločku. Na druhej časti žrebu zákazník vyplní svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko,telefónne číslo a v prípade zákazníka mladšieho ako 18 rokov meno a priezvisko zákonného zástupcu) a číselnú identifikáciu pokladničného bloku (ďalej len ako „kód bloku“) z nákupu uskutočneného v príslušnom hracom týždni. Žreb, ktorý obsahuje všetky údaje uvedené v predchádzajúcej vete tohto bodu sa považuje za správne vyplnený žreb. Vyplnený žreb vždy z aktuálneho hracieho týždňa vhodí účastník spotrebiteľskej hry do označenej urny v predajni čerpacej stanice Podolinec . Zo všetkých žrebov vhodených do urny prebehne po skončení hracieho obdobia žrebovanie o hlavné výhry.

8. Podmienkou pre uplatnenie okamžitej výhry je preukázanie sa žrebom, na ktorom je po zotretí stieracej časti žrebu uvedená informácia o konkrétnom type okamžitej výhry . Podmienkami pre uplatnenie hlavnej výhry v prípade vyžrebovania sú: správne vyplnený žreb a preukázanie nákupu z príslušného hracieho týždňa v minimálnej hodnote 30 € vrátane DPH prostredníctvom pokladničného bloku, ktorého číselnú identifikáciu účastník spotrebiteľskej hry vyplnil na žrebe. Nákupom sa rozumie odobratie a úhrada ľubovoľných motorových palív a ostatného tovaru predávaného v predajni , ako aj nákup služieb poskytovaných na čerpacej stanici . Za nákup sa pre účely tejto akcie nepovažuje nákup tovarov a služieb realizovaných prostredníctvom mincových automatov umiestnených na čerpacej stanici ,nákup diaľničných známok,tabakových výrobkov , telefónnych kariet a denná a periodická tlač, záloha za vratné obaly.

9. Do spotrebiteľskej akcie sa môže účastník spotrebiteľskej akcie zapojiť počas celého obdobia trvania akcie

10. Pod pojmom číselná identifikácia bloku sa rozumie číslo pokladničného dokladu tzv. BON-Č., napr.: BON-Č 3521. Pokladničný blok musí byť vystavený za nákup na predajni čerpacej stanice Podolinec,

11. Spôsob, ako sa zúčastniť spotrebiteľskej akcie a jej princíp bude zverejnený na webovej stránke spoločnosti Techpetrol : www.techpetrol.sk ako Pravidlá spotrebiteľskej akcie „Natankuj si šťastie“, ďalej aj v reklamných a propagačných materiáloch Techpetrol s.r.o. a prostredníctvom médií, podľa uváženia organizátora.

11. Pokladničný blok, vystavený a odovzdaný zákazníkovi na predajni Techpetrol s.r.o. , je potrebné si dôkladne uschovať, nakoľko v prípade vyžrebovania účastníka spotrebiteľskej akcie, tento pokladničný blok slúži ako kontrolný doklad o splnení podmienky nákupu v minimálnej hodnote 30 €, uskutočneného v príslušnom hracom týždni a je tiež podmienkou pre uplatnenie si hlavnej výhry v prípade vyžrebovania. Podmienka nákupu v minimálnej hodnote 30 € uskutočneného v príslušnom hracom týždni bude vždy preverená.

12. Ak účastník spotrebiteľskej akcie nesplní podmienku minimálnej hodnoty nákupu 30 € uskutočneného v príslušnom hracom týždni alebo nesplní podmienku správne vyplneného žrebu, alebo nesplní podmienku preukázania minimálnej hodnoty 30 € pokladničným blokom z príslušného hracieho týždňa, ktorého číselnú identifikáciu účastník spotrebiteľskej hry vyplnil na žrebe, bude zo spotrebiteľskej akcie vylúčený a nemá v prípade vyžrebovania nárok na výhru organizátora. V takom prípade bude vyžrebovaný náhradník, pre ktorého platia rovnaké podmienky a pravidlá spotrebiteľskej akcie.

13. Zúčastniť sa spotrebiteľskej akcie prostredníctvom jedného kódu bloku za nákup v predajni čerpacej stanice Podolinec, je možné iba jedenkrát. Pre zvýšenie šance na výhru je potrebné použiť nový kód bloku z ďalšieho nákupu v minimálnej hodnote 30 € z príslušného hracieho týždňa.

14. Počet vyplnených žrebov s jedinečným kódom bloku od jednotlivého účastníka spotrebiteľskej akcie za každý realizovaný nákup v minimálnej hodnote 30 € v príslušnom hracom týždni, vhodených do urny, nie je obmedzený. Vyšším počtom správne vyplnených žrebov, vhodených do urny v príslušnom hracom týždni, sa zvyšuje i šanca účastníka spotrebiteľskej hry na výhru.

15. Žrebovanie o hlavnú výhru prebehne celkovo 1x a uskutoční sa do 30 dní od ukončenia akcie.

16. Do žrebovania o hlavné výhry organizátora sa zaradí každý správne vyplnený žreb vhodený do označenej urny v predajni ČS v Podolínec, ktorý bol do urny vhodený do skončenia príslušného hracieho obdobia.

17.Okamžitú výhru ako aj hlavnú výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Uplatňovanie výherných žrebov po termíne uvedenom v bode 5 týchto pravidiel nie je možné.

Príklady:

Zákazník natankuje motorové palivo a nakúpi občerstvenie v predajni čerpacej stanice Podolínec. Suma jeho nákupu je 54,35 EUR. Obsluha mu vydá 1 žreb.

Zákazník natankuje motorové palivo v hodnote 143,50 EUR. Obsluha mu vydá 4 žreby.

Výhry a žrebovanie

17. Organizátor venuje do spotrebiteľskej akcie nasledovné okamžité výhry, v celkovom počte ks: 2000

Okamžité výhry

- Letnú(zimnú) zmes do ostrekovačov v objeme 2litre /500ks/, - priame tankovanie do nádržky ostrekovača automobilu systémom Flow Control inštalovaným na čerpacej stanici Podolinec

- Športové Tričko 250 ks

- Multifunkčná šatka 250 ks

Zľavy

-jednorázovú zľavu 5 % z nákupu tovaru v predajni čerpacej stanice Techpetrol s.r.o.

/500ks/,

- jednorázovú zľavu 10 % z nákupu tovaru v predajni čerpacej stanice Techpetrol s.r.o.

/500ks/,

Účastník spotrebiteľskej akcie si bude môcť okamžitú výhru uplatniť pri nákupe a jednorázové zľavy pri nasledujúcom nákupe, najneskôr však do uplynutia lehoty trvania akcie podľa bodu 5. Počet súťažných žrebov ako aj možnosť získania okamžitej výhry a zliav platí len do vyčerpania zásob. Okamžité výhry a zľavy nie je možné medzi sebou kombinovať. Taktiež nie je možné skombinovať ich s inou formou zľavy.

Jednorázové zľavy neplatia na nákup: pohonných hmôt, mincové automaty umiestnené na čerpacej stanici, nákup diaľničných známok, tabakových výrobkov , telefónnych kariet , dennú a periodickú tlač a zálohy na obaly.

18. Organizátor Techpetrol venuje do spotrebiteľskej akcie nasledovné hlavné výhry, ktoré je možné vyhrať na základe žrebovania, ktoré sa uskutoční 1 x v lehote do 30 dní od ukončenia akcie.

-1 x „tankovanie pohonných hmôt na ČS Podolinec v celkovej hodnote 300 EUR, vrátane DPH

- 1 x tankovanie pohonných hmôt na ČS Podolinec v celkovej hodnote 700 EUR, vrátane DPH

-1 x tankovanie pohonných hmôt na ČS Podolinec v celkovej hodnote 1500 EUR, vrátane DPH

19. Žrebovanie o hlavné výhry – sa uskutoční 06.12.2012 a to zo všetkých platných žrebov vhodených do urny v predajni ČS Podolínec. Žrebovanie hlavnej výhry sa uskutoční za prítomnosti notára a zástupcov organizátora spoločnosti Techpetrol

20. V prípade výhry tankovanie PHM( pohonných hmôt) – obdrží výherca kredit na tankovanie PHM na ČS Podolínec formou bezhotovostnej tankovacej karty s platnosťou do 6.12.2013

( Príklad : Výherca 1 x „tankovanie pohonných hmôt na ČS Podolínec v celkovej hodnote 300 EUR, vrátane DPH obdrží bezhotovostnú tankovaciu kartu s kreditom 300 € platnou do 6.12.2013. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Uplatňovanie bezhotovostnej tankovacej karty po termíne 6.12.2013 nie je možné.

Kontaktovanie výhercov a nárok na výhru

21. Vyžrebovaní výhercovia hlavných výhier budú o výhre upovedomení (kontaktovaní) telefonicky. Výhercovia hlavných výhier budú uverejnení po žrebovaní na internetovej stránke www.techpetrol.sk, najneskôr do 5 pracovných dní po uskutočnení hlavného žrebovania. Telefonické kontaktovanie výhercov sa bude uskutočňovať počas dvoch pracovných dní /konkrétne 6 x/. V prípade, ak sa nebude možné s výhercom telefonicky skontaktovať, bude mu zaslaná sms na ním uvedené mobilné číslo /za predpokladu, že ho účastník na žrebe uvedie/. Ak sa vyžrebovaný výherca do 24 hodín od posledného pokusu o skontaktovanie sa, s organizátorom Techpetrol s.r.o. Neskontaktuje, alebo sa o výhru na základe informácie o výhercoch na stránke www.techpetrol.sk sám do 5 dní od zverejnenia neprihlási , je zo spotrebiteľskej hry vylúčený a stráca nárok na výhru organizátora. V takom prípade bude vyžrebovaný náhradník, ktorý bude telefonicky kontaktovaný iba 1x. Ak sa nepodarí telefonicky skontaktovať vyžrebovaného náhradníka na prvýkrát, taktiež je zo spotrebiteľskej hry vylúčený a stráca nárok na výhru organizátora, pričom následne bude telefonicky kontaktovaný ďalší vyžrebovaný náhradník. Ustanovenia predchádzajúcich dvoch viet tohto bodu platia obdobne aj pre ďalších vyžrebovaných náhradníkov. Ostatné podmienky a pravidlá spotrebiteľskej akcie platia pre vyžrebovaných náhradníkov rovnako.

22. Vyžrebovaný účastník spotrebiteľskej akcie musí mať za účelom preukázania oprávnenosti svojej výhry k dispozícii pokladničný blok z nákupu na predajni ČS Podolinec v minimálnej hodnote 30 € uskutočneného v príslušnom hracom týždni, ktorého číselnú identifikáciu vyplnil na žrebe. Bez tohto pokladničného bloku z príslušného hracieho týždňa bude vyžrebovaný účastník spotrebiteľskej akcie zo spotrebiteľskej akcie vylúčený, a stráca nárok na výhru organizátora. V takom prípade bude vyžrebovaný náhradník, pre ktorého platia rovnaké podmienky a pravidlá spotrebiteľskej akcie.

23. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne a právne vymáhateľné, vrátane vymáhania účasti v spotrebiteľskej akcii. Výhry nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

24. Spôsob, miesto a čas odovzdania výhier výhercom určí organizátor spotrebiteľskej akcie, pričom budú oznámené každému výhercovi telefonicky.

25. V prípade výhry výhercom v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, organizátor Techpetrol oznámi výhercovi obstarávaciu hodnotu nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výhru správne zdaniť. Organizátor dáva do pozornosti, že od zdanenia sú oslobodené len prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 165,97 €. Povinnosť zaplatenia dane z príjmov vzniká výhercovi prevzatím výhry v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a výherca preberá zodpovednosť za zdanenie takejto výhry.

26. Vyžrebovaný výherca si musí prevziať výhru najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho upovedomenia o výhre organizátorom. Za vyžrebovaného výhercu mladšieho ako 18 rokov prevezme výhru jeho zákonný zástupca, a to v súlade s predchádzajúcou vetou. Vyžrebovaný výherca, a v prípade vyžrebovaného výhercu mladšieho ako 18 rokov jeho zákonný zástupca, berie na vedomie, že v prípade, ak výhru neprevezme do 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výhercov na www.techpetrol.sk, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech organizátora .

27. Vyžrebovaný výherca sa musí pri prevzatí výhry preukázať platným dokladom totožnosti, a v prípade vyžrebovaného výhercu mladšieho ako 18 rokov sa musí jeho zákonný zástupca preukázať platným dokladom totožnosti a hodnoverným dokladom o tom, že je zákonným zástupcom vyžrebovaného výhercu.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

28. Účastník spotrebiteľskej akcie svojou účasťou v spotrebiteľskej akcii a zákonný zástupca účastníka spotrebiteľskej akcie mladšieho ako 18 rokov účasťou účastníka spotrebiteľskej akcie v spotrebiteľskej akcii, vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, zaväzuje sa ich dodržiavať a zároveň dáva súhlas organizátorovi spotrebiteľskej akcie so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov na reklamné a marketingové účely organizátora akcie na dobu neurčitú (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt), a v prípade vyžrebovania aj súhlas s využitím jeho osobných údajov a zvukovo – obrazových záznamov (meno, priezvisko, fotografia, hlas, obrazový záznam, fotodokumentácia z odovzdania cien a pod.) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch akcie, a to bezplatne.

29. Zo spotrebiteľskej akcie sú vylúčení:

a. zamestnanci spoločnosti Techpetrol s.r.o.

b. ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave spotrebiteľskej akcie

e. rodinní príslušníci všetkých vyššie uvedených osôb.

30. Pravidlá spotrebiteľskej akcie sú tiež uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora a na predajni v ČS Podolínec s.r.o.

31. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny „Pravidiel spotrebiteľskej akcie“Natankuj si šťastie“ počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia najmä v prípade vyčerpania žrebov počas jej trvania a pod., pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje zverejniť na www.techpetrol.sk. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať o vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.

32. Tieto pravidlá spotrebiteľskej hry nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na www.techpetrol.sk a účinnosť dňom 15.06.2012.

33. Účasť v akcii je dobrovoľná a svojou účasťou zákazník akceptuje tieto pravidlá spotrebiteľskej akcie bez výhrad. Vyhlasovateľ a organizátor akcie si vyhradzuje právo odmietnuť tie žreby, ktoré sú poškodené, neúplné, nečitateľné, získané podvodom, omylom alebo porušením týchto pravidiel.

V Poprade máj 2012

Monitorovacie systémy

Moderný systém merania hladín a indikácie únikov

AUTOLIMITER II

bezkonkurenčný mechanický STOP ventil proti preplneniu nádrže

Výdajné stojany PETROTEC

Najlacnejšie nové kvalitné výdajné stojany na slovenskom trhu

séria COLIBRI

Najmodernejší a cenovo najvýhodnejší monitorovací systém pre čerpacie stanice

FLOWCONTROL

výdaj kvapalín do ostrekovačov vozidiel